Ngoại Ngữ‎ > ‎

Anh Văn Giao Tiếp

ANH VĂN GIAO TIP với NGƯỜI BẢN NGỮ


sinh hoạt như câu lạc bộ (rảnh thời gian nào học thời gian đó)

·        Mục đích: Giúp học viên tự tin trong giao tiếp bằng tiếng Anh.

·        Noäi dung: Phaùt trieån kyõ naêng giao tieáp töï tin trong caùc tình huoáng thoâng thöôøng; reøn luyeän phaùt aâm chuaån; luyeän kyõ naêng nghe hieåu vaø ñoïc hieåu phuïc vuï muïc ñích caäp nhaät thoâng tin qua tieáng anh hieäu quaû; hoïc ngöõ phaùp trong caùc tình huoáng giao tieáp coù yù nghóa giuùp hieåu saâu, nhôù laâu caáu truùc ngöõ phaùp vaø hoã trôï thieát thöïc khaû naêng giao tieáp.

·        Ñoái töôïng hoïc: Moïi ñoái töôïng coù nhu caàu hoïc tieáng anh giao tieáp thoâng thöôøng.

·      Phương pháp dạy: Ứng dụng kỹ năng giao tiếp thực tế của công việc trong công ty, doanh nghiệp, trong từng nghiệp vụ. Cách học linh hoạt, vui vẽ, vận dụng nhiều kỹ năng: đối thoại, tranh luận, nhóm, …

·       Giáo viên: Là những NGƯỜI BẢN NGỮ

·        Học phí: 990 000 đồng/ tháng


Lịch Học:

Ngày

2/4/6

3/5/7

7/CN

Cả tuần

Buổi Tối

18h – 19h30

19h30 – 21h

18h – 19h30

19h30 – 21h

 

 Comments