Lịch Học 2014

THỜI KHÓA BIỂU

Tuần 4 tháng 02 năm 2014

PHÒNG

NGÀY/GIỜ

P01

P02

P04

P05

P06

T 2/4/6

 

 

 

 

 

05h00 - 06h30

 

 

 

 

 

07h30 - 09h00

Ôn thi Toán

 

 

TinA01

 

09h00 - 10h30

Ôn thi Hóa

 

 

TinA01

 

10h30 - 12h00

 

 

 

 

 

13h30 - 15h00

 

 

 

 

 

15h00 - 16h30

 

Ôn thi Lý

 

 

 

16h30 - 18h00

 

 

 

 

 

18h00 - 19h30

        Anh Văn Giao Tiếp

Anh Văn Giao Tiếp

Tin Học B119h30 - 21h00

Anh Văn Giao Tiếp

Anh Văn Giao Tiếp

 

T 3/5/7

05h00 - 06h30

 

 

 

 

 

07h30 - 09h00

Ôn thi Toán

 

 

TinA 01

 

09h00 - 10h30

Ôn thi Hóa

 

 

TinA01

 

10h30 - 12h00

 

 

 

 

 

13h30 - 15h00

 

 

 

 

 

15h00 - 16h30

 

Ôn thi Lý

 

 

 

16h30 - 18h00

 

 

 

 

 

18h00 - 19h30

Anh Văn Giao Tiếp


Tin Học A

19h30 - 21h00

Anh Văn Giao Tiếp

 

 

 

 

 

CN

  

 

 

 

05h00 - 06h30

 

 

 

 

 

07h30 - 09h00

 

 

 

 

 

09h00 - 10h30

 

 

 

 

 

10h30 - 12h00

 

 

 

 

 

13h30 - 15h00

 

 

 

 

 

15h00 - 16h30

 

 

 

 

 

16h30 - 18h00

Ôn thi Lý

 

 

 

 

18h00 - 19h30

Ôn thi Lý

 

 

 

 

19h30 - 21h00

 

 

 

 

 

 

Comments