Tăng cường năng lực Kinh Doanh

Các chuyên đề đào tạo về quản trị doanh nghiệp

2.1 - Những vấn đề cơ bản về quản trị doanh nghiệp;

2.2 - Quản trị chiến lược;

2.3 - Quản trị nhân sự;

2.4 - Quản trị marketing;

2.5 - Quản trị dự án đầu tư;

2.6 - Quản trị tài chính;

2.7 - Quản trị sản xuất;

2.8 - Quản lý kỹ thuật và công nghệ;

2.9 - Quản lý chất lượng;

2.10 - Quản trị hậu cần kinh doanh;

2.11 - Thương hiệu và sở hữu công nghiệp, sở hữu trí tuệ;

2.12 - Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ, triển lãm thương mại của các doanh nghiệp;

2.13 - Đàm phán và ký kết hợp đồng;

2.14 - Ứng dụng công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2.15 - Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa;

2.16 - Kỹ năng bán hàng;

2.17 - Kỹ năng làm việc nhóm;

2.18 - Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp;

2.19 - Văn hóa doanh nghiệp;

2.20 - Tâm lý học lãnh đạo; quản lý;

2.21 - Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế;

2.22 - Lập dự án, phương án kinh doanh;

2.23 - Các chuyên đề về hội nhập kinh tế.