Quản Trị Kinh Doanh Cấp Cao

CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH     
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH    
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ  
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH
CMO - GIÁM ĐỐC MARKETING
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Comments